На тази страница ще намерите по-важните документи, преведени на български език, на програма Хоризонт 2020, финансирана от ЕС.

Какво е Хоризонт 2020?

Хоризонт 2020 е най-голямата в историята рамкова програма на ЕС за научни изследвания и иновации. За поканите през 2014 - 2015 г. са предвидени 500 млн. евро директно за иновативни малки и средни предприятия (МСП), предоставени чрез изцяло нов инструмент за МСП. Седем годишният ѝ бюджет е на стойност почти 80 млрд. евро. По-голямата част от финансирането за научни изследвания в ЕС се предоставя въз основа на покани за представяне на предложения на състезателна основа.

Ще бъдат публикувани отделни покани в рамките на конкретни партньорства с индустрията и страните членки на следния адрес.

Очаква се в много от проектите да бъдат включени аспекти, свързани с равенството между половете, предоставя се и финансиране за по-нататъшно стимулиране на дебата относно ролята на науката в обществото. Има и нови правила, за да стане „свободния достъп“ изискване за Хоризонт 2020, така че публикуваните резултати от проекти да бъдат достъпни за всички.

Защо ги преведохме?

С реализирането на проект „E-business Pages – създаване на трансграничен електронен бизнес портал“ създадохме трансгранична българо-румънска база данни от фирми и организации, с цел МСП, университети и центрове за иновации от двете страни на Дунава да изграждат съвместни партньорства и да участват в реализирането на съвместни трансгранични проекти. Такива българо-румънски инициативи могат да се реализират чрез програмата на ЕС Хоризонт 2020.

Официалният език на документите по Хоризонт 2020 и кандидатстването по програмата е английски, което затруднява голяма част от малките и средни предприятия в България да се възползват максимално от възможностите за финансиране, тъй като не могат да се справят с документация на чужд език.

Чрез тези преводи се надяваме да улесним реализирането на вашите идеи и иновации чрез програма Хоризонт 2020 на ЕС.

Моля, продължете надолу

* Всички файлове на страницата са в PDF формат и Ви е необходим Adobe® Reader за да ги отворите, може да го изтеглите от тук ×

Хоризонт 2020

Общо въведение

Иновации в малки и средни предприятия

Дейности, свързани с климата, околна среда, ресурсна ефективност и суровини

Сигурна, чиста и ефективна енергия

Продоволствена сигурност, устойчиво земеделие и горско стопанство, мореплавателски и морски и
сладководни изследвания и биоикономика

Здраве, демографска промяна и благосъстояние

Лидерство в базовите и промишлени технологии - Информационно-комуникационни технологии

Лидерство в базовите и промишлени технологии - Нанотехнологии, авангардни материали, биотехнология и усъвършенствано производство и преработка

Европа в променящия се свят – Приобщаващи, иновативни и отразяващи общества

Интелигентен, екологосъобразен и интегриран транспорт

Програмата Interreg V-A Румъния-България

Възможности за НПО и публични институции за кандидатсване и партньорства по Програмата Interreg V-A Румъния-България.

Структурни фондове на ЕС

Възможности за НПО и публични институции за кандидатсване и партньорства по Оперативни програми 2014-2020.

Конкурентоспособност

Новата програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 е насочена основно към подпомагането на МСП.

Тя е основният програмен документ на национално ниво, очертаващ помощта от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. в областта на иновациите, капацитета за растеж на МСП, енергийната и ресурсна ефективност на предприятията.

Контакти

Агенция за Развитие на Човешки ресурси
7000 Русе, България
ул. Кресна 14
Тел.: +359 82 834 108
Факс: +359 82 821 472
E-mail: hrda@smebg.net
http://hrda.smebg.net

ул. Кресна 14, Русе, България